www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Монгол улсын 2020 онд экспортлох, импортлох стратегийн  хүнсний нэр, төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай


        ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН   

    ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр                                                             
Улаанбаатар хот

 Дугаар А/519        

Монгол улсын 2020 онд экспортлох, импортлох стратегийн

хүнсний нэр, төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай

            Хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7 дахь хэсэг, Хүнсний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуралдааны 03 зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 1.“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-д үндэслэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалтад нийцүүлэн 2020 онд экспортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл, тоо хэмжээг 1 дүгээр, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл, тоо хэмжээг 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу тус тус тогтоосугай.

2.Стратегийн хүнсийг экспортлох зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтыг “Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох журам”-ын дагуу зохион байгуулахыг ажлын хэсэг /Т.Гантогтох/-т, зөвшөөрлийг хууль, тогтоомж, энэхүү тушаалд нийцүүлэн олгож ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Т.Жамбалцэрэн/-д тус тус даалгасугай.

3.Тушаалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх арга хэмжээ авахыг Хуулийн хэлтэс /Э.Цолмонжаргал/-т үүрэг болгосугай.

 

САЙД                                     Ч.УЛААН