www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 4814 дүгээрт бүртгэв.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙЛ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2020 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр                                                                                                                          Дугаар А/136                                                                                                                                                Улаанбаатар хот