www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын Хөгжлийн Ассоциаци хооронд байгуулсан “Эрчим хүчний төслийн нэмэлт санхүүжилт” төслийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

           

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ


Хууль зүйн хэлтэс

Нууц төсөл

(Өөрчлөлт оруулж болно) –

Maртин Серрано

2009 оны 9ер сарын 28

ЗЭЭЛИЙН ДУГААР ______-MN

Санхүүжилтийн гэрээ

(Эрчим хүчний төслийн нэмэгдэл санхүүжилт )

Энэ гэрээг

MOНГОЛ УЛС

ОЛОН УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН АССОЦИАЦИТАЙ

байгуулна.

Гэрээ байгуулсан огноо:                         2009 оны    сарын    өдөр

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР

Энэхүү хэлэлцээрийг 2009__________ -ны өдөр нэг талаас MOНГОЛ УЛС (“Хүлээн авагч”), нөгөө талаас ОЛОН УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН АССОЦИАЦИ (“Ассоциаци”) нарын  хооронд анхны төсөлд нэмэгдэл ажиллагаа шаардагдсан тул нэмэгдэл санхүүжилт (тус гэрээний Хавсралтад заасны дагуу) хийх зорилгоор байгуулав. Хүлээн авагч  болон Ассоциаци нь дараахи  зүйлүүдийг хэлэлцэн тохиролцов. Үүнд:

НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ  — ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ, НЭР ТОМЬЁО

 1. Ерөнхий нөхцлүүд  (Энэхүү Хэлэлцээрийн Хавсралтад тодорхойлсон) нь энэхүү Хэлэлцээрийн салшгүй хэсэг байна . 
 2. Хэлэлцээрт  өөрөөр заагаагүй бол , энэхүү Хэлэлцээрт тодруулан бичсэн нөхцлүүд нь Ерөнхий нөхцөл буюу энэхүү Хэлэлцээрийн Хавсралтад заасан утгыг илэрхийлнэ.
ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ— САНХҮҮЖИЛТ

 1. Ассоциаци нь энэхүү Хэлэлцээрийн Хуваарь 1 (“Төсөл”) –т заасан төслийг санхүүжүүлэхэд зориулж ___________________-ын Зээлжих тусгай эрх (____________________ЗТЭ)  (буюу “Зээл” ба “Санхүүжилт”) – тэй тэнцэх хэмжээний зээлийг энэхүү Хэлэлцээрт заасан нөхцөлөөр Хүлээн авагчид өгөхийг зөвшөөрч байна.
 2. Хүлээн авагч нь энэхүү Хэлэлцээрийн Хуваарь 2-ын 4-р хэсэгт заасны дагуу  санхүүжилтийг гарган авч болно.  
 3. Хүлээн авагч нь Санхүүжилтийн хөрөнгийн ашиглагдаагүй үлдэгдэлд Хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсны дээд хураамжийг нэг жилд нэг хувийн хагас (1%-ийн  1/2) –аар төлнө.
 4. Хүлээн авагч нь Санхүүжилтийн хөрөнгийн ашиглагдаагүй үлдэгдэлд жилд нэг хувийн дөрөвний гурав (1%-ийн 4/3) –тай тэнцэхүйц Үйлчилгээний хураамжийг төлнө.
2.05.   Төлбөр хийх огноо нь жил бүрийн 4-р сарын 15-ны өдөр, 10-р сарын 15-ны өдөр байна.

2.06.   Үндсэн зээлийг энэхүү Хэлэлцээрийн хуваарь 3-т заасан эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу эргүүлэн төлнө.

 2.07.  Төлбөр хийх валют нь ам. доллар байна.

ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ — ТӨСӨЛ

 1. Хүлээн авагч нь  тус төслийн зорилготой холбогдуулан доорхи мэдэгдлийг хийж байна. Үүнд: Хүлээн авагч нь төслийн гэрээ болон гэрээний ерөнхий нөхцлийн дөрөвдүгээр зүйлийн заалтуудын дагуу [ЭБЭХЯ-аар дамжуулан тус төслийн E ба F хэсгийг хэрэгжүүлж], [Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээр тус төслийн D хэсгийг гүйцэтгүүлнэ].
 2. Энэхүү Хэлэлцээрийн 3.01 дэх хэсгийн заалтуудаар хязгаарлагдахгүйгээр , Хүлээн авагч болон Ассоциацийн хооронд өөрөөр тохиролцоогүй бол Хүлээн авагч энэхүү Хэлэлцээрийн Хуваарь 2-ын заалтуудын дагуу Төслийг хэрэгжүүлнэ .
ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ — АССОЦИАЦИАС АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

4.01.   Доорхи нэмэлт нөхцлүүдэд зээлийг түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авна.  Үүнд:

(a)       Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хууль эрхийн байдалд түүнийг тус гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь бодитой сөрөг нөлөө үзүүлэхээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, түдгэлзүүлсэн, хойшлуулсан, хүчингүй болгосон эсвэл цуцалсан байх.

(b)       Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж дамжуулан зээлдэх гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон. 

(c)        Эрчим хүчний хуулинд УБЦTС-ний дамжуулан зээлдэх гэрээгээр хүлээсэн аливаа үүргээ хэрэгжүүлэхэд бодитой сөрөг нөлөө үзүүлэхээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, хойшлуулсан, түдгэлзүүлсэн, цуцалсан эсвэл түүний зарим зүйл заалтыг нь хүчингүй болгосон байх. 

4.02.   Тус гэрээний Заалт 4.01 –д заасан нөхцөл байдал үүсч, уг нөхцөл байдлын талаар Хүлээн авагчид Ассоциаци мэдэгдэл өгснөөс хойш гуч (30)  хоног үргэлжилбэл нэмэлт шуурхай арга хэмжээ авна. 

ТАВДУГААР ЗҮЙЛ — ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ; ЦУЦЛАХ

5.01. Хүчин төгөлдөр болгоход тавигдах нэмэлт нөхцлүүд нь дараах нөхцлүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 

(a)       Дамжуулан зээлдэх гэрээг Хүлээн авагчийн  болон Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн нэрийн өмнөөс байгуулсан, болон 

(b)       Монгол улсын Засгийн газар ОУНТ-ийн гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгохдоо гадаадаас нийлүүлэх тоног төхөөрөмж, бараа материалын төлбөрийг хийх аккердетивийг нээхэд шаардлагатай арга хэмжээ авсан.

5.02.   Хууль эрх зүйн нэмэгдэл арга хэмжээ нь доорхи зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд: Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг Хүлээн авагч  болон Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж зохих ёсоор баталгаажуулсан байх ба энэхүү гэрээгээр Хүлээн авагч  болон Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж хоёр харилцан биенийхээ өмнө тус гэрээнд заасан нөхцөл болзлын дагуу хууль ёсны үүрэг хүлээнэ. 

5.03.   Хүчин төгөлдөр байх эцсийн хугацаа нь энэхүү Хэлэлцээрийг байгуулснаас хойш ер (90) хоног байна.

5.04.   Ерөнхий нөхцлийн 8.05 (b) хэсэгт заасанчлан, энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу Хүлээн авагчийн хүлээх үүрэг (зээл төлөх үүргээс бусад)-ийн хугацаа нь энэхүү Хэлэлцээрийг байгуулснаас хойш хорин (20) жилийн дараа дуусгавар болно.

ЗУРГААДУГААР ЗҮЙЛ  — ТӨЛӨӨЛӨГЧ; ХАЯГ

6.01.   Хүлээн авагчийн Төлөөлөгч нь түүний Сангийн сайд байна. 

6.02.   Хүлээн авагчийн хаяг нь:

Сангийн яам

Засгийн Газрын байр - 2

Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1

Улаанбаатар хот, 210646

Факс:

976-11-262272

6.03.   Хүлээн авагчийн хаяг:

            International Development Association

            1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

            United States of America

            Цахилгаан:                           Teлекс:                                  Факс:

            INDEVAS                  248423 (MCI)                        1-202-477-6391

            Washington, D.C.

            ________________, ________________ хотноо эхэнд бичигдсэн өдөр энэхүү Хэлэлцээрийг байгуулав.

МОНГОЛ УЛСЫГ  ТӨЛӨӨЛЖ :

Эрх олгогдсон төлөөлөгч

                                   

ОЛОН УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН АССОЦИАЦИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Эрх олгогдсон төлөөлөгч

                                   


ХУВААРЬ 1

Төслийн танилцуулга

Энэхүү Төслийн зорилго нь Хүлээн авагч талын  цахилгаан эрчим хүчний системийн алдагдлыг бууруулж Улаанбаатар хотын цахилгаан түгээх үйлчилгээний найдвартай байдлыг сайжруулах болон  эрчим хүчний түгээлт, дамжуулалтад улам илүү үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх төлөвлөлт, зураг төслийн стандартыг сайжруулах зохион байгуулалтын чадамж бүрдүүлэхэд оршино .

Тус төсөл нь доорхи нэмэгдэл ажлуудаас бүрдэнэ.  Үүнд:

Хэсэг D: УБЦТС-нд оруулах хөрөнгө оруулалт

УБЦТС-нд чухал хөрөнгө оруулалт хийх бөгөөд үүнд юуны өмнө доорхи чиглэлүүд хамаарна.  (i) сүлжээний таслууруудыг солих; (ii) дэд станцуудын суурилагдсан чадлыг нэмэгдүүлэр; (iii) шинэ кабель, далд хувиарлах байгууламж барьж суурилуулах; болон (iv) сүлжээний засвар үйлчилгээг хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдаж авах зэрэг болно.

Хэсэг E: Улаанбаатарын цахилгаан эрчим хүчний түгээх, дамжуулах сүлжээний компаниудын түгээх сүлжээний төлөвлөлт, зураг төсөл хийх чадварыг дээшлүүлэх

Улаанбаатар хот болон төвийн бүсийн эрчим хүчний түгээлт, дамжуулалтын төлөвлөлт, зураг төсөл хийх, сүлжээний хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг өндөр түвшинд боловсруулах чадавхитай болгоно. 

Хэсэг F:Чадавхийг нэмэгдүүлэх ба үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх

(a) УБЦТС болон ТБЦДС ХК-нд юуны өмнө доорхи чиглэлээр чадамж бүрдүүлнэ. Үүнд  (i) системийн төлөвлөлт; (ii) сүлжээний зураг төсөл боловсруулах (iii) мэдээллийн технологийн ур чадвар нэмэгдүүлэх зэрэг болно.

(b) Төслийн багийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх. 


ХУВААРЬ  2

Төслийн гүйцэтгэл

Хэсэг I.          Хэрэгжүүлэх зохицуулалт

A.        Институцийн зохицуулалт

            Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаанд Хүлээн авагч зохион байгуулалтын арга хэмжээг байнга авч байна.  Үүнд:

 1. Төслийн удирдах хороог ЭБЭХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга даргалах бөгөөд үүнд УБЦТС-нээс төлөөлөгчид оролцоно. Тус хороо нь доорхи шаардлагуудын улмаас Ассоциацины ажилд нийцсэн үүрэг, хариуцлага хүлээсэн байх шаардлагатай. Үүнд: (i) ТХН-ийг удирдлагаар хангаж, түүний ажилд нь хяналт тавих болон (ii) УБЦТС-ийг тус төслийн  D хэсгийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө өгч, ажлаа УБЦТС-тэй уялдуулах.
 2. ЭБЭХЯ-ны мэргэшсэн, туршлагатай менежерээр удирдуулсан Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН)-ийн гүйцэтгэх үүрэг, нөөц хүч нь Ассоциаци хүлээн авахуйц түвшинд байх шаардлагатай бөгөөд уг нэгж нь зохих тооны чадварлаг бүрэлдэхүүнтэй байхын зэрэгцээ тус төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэртэй байх шаардлагатай.  
B.        Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ

1.         Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн тус төслийн зохих хэсгийг гүйцэтгэх ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд Хүлээн авагч санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг Хүлээн авагч болон Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж хоёрын хооронд байгуулсан (“Дамжуулан зээлдүүлэх”) гэрээ болон Ассоциацаас баталсан нөхцөл болзлын дагуу бэлэн байлгах бөгөөд үүнд доорхи зүйлүүд хамаарна:

            (a) Ийнхүү дамжуулан зээлдүүлэх үндсэн дүн нь[ам.дол-аар байна];

            (b) Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж нь татаж авсан болон аваагүй үндсэн дүнд Хүлээн авагчид дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний дагуу жилд [______] (__%) хувиар тооцож  үе үе хүү төлнө.

            (c)  Дамжуулан зээлдэх зээлийн хүчинтэй байх хугацаа наад зах нь [_____] (__) жил байх бөгөөд үүнд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх [____] (__) жил багтана. Түүнээс хойш зээлийн үндсэн төлбөрийг наад зах нь [_____] (__) жил[1]ийн туршид [хагас жил тутамд] жигд хуваарилан төлнө. 

            (d) Хүлээн авагч болон Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж хоёр санхүүжилтийн хувиараа Ассоциаци хүлээн авах хэмжээнд улам нарийвчлан хийж авна. (үүнд хуваарилалтын тэмдэглэлүүд, хавсрах баримтууд болон тайлангууд хамаарна);

            (e) Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж олон улсын түвшинд хүлээн авахуйц жишгээр удирдлага, санхүү, техникийн болон эдийн засгийн үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай, үр дүнтэй явуулах үүрэг хүлээх бөгөөд үүнд нягтлан бодох бүртгэлийн нийтэд ойлгомжтой систем, нягтлан бодох бүртгэл болон хөндлөнгийн хяналтын стандартад нийцсэн санхүүгийн байнгийн хөндлөнгийн хяналт хамаарна.  

            (f)  Хүлээн авагч  нь (A) УБЦТС тус дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ болон төслийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, болон (B)  УБЦТС ерөнхий нөхцлийн Зургадугаар зүйл-ийн дагуу эрхээ сэргээлгэх арга хэмжээ авч байгаа бол тус дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг түдгэлзүүлэх буюу цуцлах эсвэл тус гэрээний дагуу татаж авсан төлөгдөөгүй байгаа мөнгийг буцаан төлүүлэх  ажлыг түргэвчлүүлэх эрхтэй.   

2.         Хүлээн авагч  нь тус дамжуулан зээлдүүлэх гэрээгээр олгогдсон эрхээ Хүлээн авагч  болон Ассоциацийн эрх ашгийг хамгаалж, мөн тус санхүүжилтийн зорилтыг хэрэгжүүлэх замаар хэрэгжүүлнэ. Хэрэв Ассоциаци өөрөөр тохиролцоогүй бол Хүлээн авагч тус дамжуулах зээлдүүлэх гэрээ хийгээд түүний аливаа зүйл заалтыг бусдад шилжүүлж, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, түдгэлзүүлж эсвэл хойшлуулах ёсгүй.

C.        Авлигын эсрэг

            Хүлээн авагч нь  тус төслийг Авлигын эсрэг хууль, журмын заалтын дагуу хэрэгжүүлэхийг баталгаажуулна.

D.        Байгаль орчны арга хэмжээ

Нэмэгдэл ажиллагаа явуулахад Хүлээн авагч  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг нэмэлт ажлын байгаль орчны болон нийгмийн талын асуудлуудыг судлуулах арга хэмжээ авах бөгөөд байгаль орчны мониторингийн төлөвлөгөө боловсруулж, уг төлөвлөгөөнд заагдсан нөлөөллийг бууруулах бүх арга хэмжээг авахуулна.   

Хэсэг II.         Төслийн мониторинг, тайлан ба үнэлгээ

A.        Төслийн тайлан

              (a)       Хүлээн авагч нь Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээр дамжуулан төслийн ажлын явцад мониторинг хийж, үнэлгээ өгч, Ерөнхий нөхцлийн   4.08-р Хэсгийн заалтуудын дагуу мөн энэ заалтын (b) дэд заалтад тодорхойлсон үзүүлэлтүүдэд үндэслэн Төслийн тайланг боловсруулна.  Төслийн тайлангууд  нь жил бүрийн 11 сарын 16-аас дараа жилийн 3 сарын 15-ыг болон 3 сарын 16-аас тухайн жилийн 11 сарын 15 хүртлэх хугацааг хамрах бөгөөд тухайн хугацаа дууссанаас хойш сараас хэтрүүлэлгүйгээр Ассоциацинд ирүүлсэн байна. 

(b)       Дээрхи дэд заалт (a)-д дурьдсан үзүүлэлтүүд нь доорхи бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:  

(i)         Төсөл дуусах үед УБЦТС-ний худалдаж авсан нийт цахилгаан эрчим хүчний нийт алдагдал 18% хүртэл буурсан байх,

(ii)        64 ГВт нэмэлт чадал бүхий  хэрэглэгчдэд нэмж сүлжээнд шинээр холбох, тэр хэмжээгээр цахилгаан эрчим хүчний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 

(iii)       Төслийн дуусах үед УБЦТС-ний цахилгааны эрчим хүчний төлбөр цуглуулах хоногийг 45 хоног хүртэл бууруулсан. [хэрэглэгчдийн төлбөрөө төлөх ёстой хугацаа] 

B.        Санхүүгийн менежмент, санхүүгийн тайлан , Аудит

1.         Хүлээн авагч нь  ерөнхий нөхцлийн Зүйл 4.09 Хэсгийн заалтын дагуу  санхүүгийн менежментийн системийг хэрэгжүүлэх буюу ажиллуулна.

2.         Энэ Хэсгийн А хэсгийн заалтуудаар хязгаарлагдалгүйгээр Хүлээн авагч нь Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээр дамжуулан хуанлийн улирал бүр тухайн улирал дууссанаас хойш дөчин тав  (45) хоногийн дотор ОУХА –ийн шаардлагад нийцсэн хэлбэрээр тухайн улирлын аудит хийгдээгүй Төслийн завсрын санхүүгийн тайлан бэлтгэж , ОУХА-д хүргүүлнэ.

3.         Хүлээн авагч нь өөрийн Санхүүгийн тайлантай байх бөгөөд УБЦТС-г  Ерөнхий нөхцлийн 4.09 (b) Хэсгийн заалтуудын дагуу аудит хийлгэсэн Санхүүгийн тайлантай байлгана. Санхүүгийн тайлангийн нэг удаагийн аудит нь Хүлээн авагчийн болон /эсэхүл УБЦТС-ийн  санхүүгийн нэг жилийн хугацааг  хамарсан байна. Мөнхүү хугацааг хамарч аудит хийсэн санхүүгийн тайланг уг хугацааны эцсийн өдрөөс хойш 6 сарын дотор Ассоциацид хүргүүлсэн байна. 

Хэсэг  III.       Худалдан авалт

A.        Ерөнхий зүйл

1.         Бараа ба ажил.  Төсөлд шаардагдах тус санхүүжилтийн татан авалтаар санхүүжигдэх бүх бараа болон ажлыг худалдан авалтын журмын Зүйл I-д тавигдсан шаардлагын дагуу худалдаж авна.  

2.         Зөвлөх үйлчилгээ.  Төсөлд шаардагдах болон тус санхүүжилтийн татан авалтаар санхүүжигдэх зөвлөхийн бүх үйлчилгээг зөвлөх ажиллуулах журмын Хэсэг  I болон IV-т заасан болон тус хэсгийн  бусад холбогдох заалтын дагуу худалдаж авна.  

3.         Тодорхойлолт.  Худалдан авалтын тодорхой аргачлал буюу тухайн гэрээг Ассоциацигоор хянуулах аргуудыг тодорхойлсон энэхүү Хэсэгт тодруулан бичигдсэн нэр томьёонууд нь холбогдох Худалдан авалтын   журам эсвэл Зөвлөхийн журамд хамаарна

B.        Бараа, ажил худалдаж авах онцлог арга

1.         Олон улсын өрсөлдөөнт тендер. Доорхи   2-р заалтад өөрөөр заагаагүй бол бараа , материалыг Олон улсын өрсөлдөөнт тендэрээр шалгаруулж , байгуулсан гэрээний дагуу дагуу худалдан авна.

2.         Бараа, ажил худалдаж авах бусад арга. Дараахь хүснэгтэд олон улсын тендерээс бусад аргаар бараа , материал худалдан авч болох аргуудыг үзүүлсэн болно . Худалдан авалтын төлөвлөгөөнд эдгээр аргуудыг ашиглаж болох нөхцөлүүдийг тусгасан байна.

Худалдан авалтын арга
(a)  Худалдаа хийх хэлбэрээр сонгон шалгаруулалтаар худалдан авах
(b)  Шууд гэрээ байгуулах
 

C.        Зөвлөх үйлчилгээ авах арга

1.         Чанар, өртгийн хосолмол үнэлгээний арга.  Доорхи  2-дугаар заалтад өөрөөр  заагаагүй бол зөвлөхийн үйлчилгээг Чанар ба өртгийн хосолмол үнэлгээний аргаар шалгаруулж , байгуулсан гэрээний дагуу худалдан авна.

2.         Зөвлөх үйлчилгээ худалдаж авах бусад арга. Зөвлөх үйлчилгээнд хэрэглэгдэх Чанар ба өртгийн хосолмол үнэлгээний аргаас бусад аргуудыг доорхи хүснэгтэд тусгав. Худалдан авалтын төлөвлөгөөнд эдгээр аргыг хэрэглэж болох нөхцөл байдлыг тодорхой заасан байвал зохино.

Худалдан авах арга
(a)  Чанарт тулгуурласан сонголтын арга (QBS)
(b)  Зөвлөхийн мэргэжлийн түвшинд тулгуурласан сонголт (CQS)
 

D.        Худалдан авалтын шийдвэрийг ОУХА-аас  хянах 

            ОУХА  Хүлээн авагчид мэдэгдэх замаар тодорхойлсноос бусад тохиолдолд ОУХА дараахь гэрээнүүдийг худалдан авалтаас өмнө урьдчилан хянана. Үүнд: а) 100,000 ам доллараас дээш үнийн дүнтэй бараа худалдан авах гэрээ тус бүрийг (b) үнийн дүнгээс нь үл хамааран Шууд гэрээ байгуулах аргаар худалдан авсан барааны гэрээ тус бүрийг ; (c) 100,000 ам доллараас дээш үнийн дүнтэй байхаар тооцсон компаниар гүйцэтгүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ тус бүрийг ; (d) гэрээний үнийн дүнгээс нь үл хамааран нэг эх үүсвэрийн аргаар сонгосон зөвлөх үйлчилгээний гэрээ бүрийг ; (e) 50,000 ам доллараас дээш үнийн дүнтэй байхаар тооцоолсон бие даасан зөвлөхөөр гүйцэтгүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ бүрийг тус тус урьдчилан хянана. ОУХА нь бусад бүх гэрээнд худалдан авалтын дараахь хяналтыг хийнэ. 

Хэсэг IV.       Санхүүжилтийн хөрөнгийг гарган авах

 1. Ерөнхий зүйл
1.         Хүлээн авагч нь доорхи 2-р заалтад заасан Санхүүжигдэх боломжтой зардлуудыг санхүүжүүлэхдээ Ерөнхий нөхцлийн II зүйлийн заалтууд , энэхүү Хэсэг болон Ассоциацаас Хүлээн авагчид мэдэгдсэний үндсэн дээр тогтоох бусад нэмэлт зааварчилгааг (түүний дотор 2006  оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн “Дэлхийн банкны төслийн санхүүжилтийн зарцуулалтын удирдамж” , түүнд Ассоциацаас оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд , ийм нэмэлт зааварчилгааг мөрдөж энэхүү Гэрээнд хамааруулан хэрэглэхээр заасан заалтууд ) мөрдөж Санхүүжилтийг татан авна.

2.         Доор дурьдсан хүснэгтэд Төслийн санхүүжилтээс санхүүжүүлэх боломжтой зардалуудын ангилал (“Ангилал”) , ангилал тус бүрт хувиарилсан хөрөнгийн хэмжээ болон ангилал тус бүр дэх Санхүүжигдэх боломжтой зардлыг санхүүжүүлвэл зохих хувь хэмжээг үзүүлэв.

Ангилал Хуваарилсан санхүүжилтийн хэмжээ  (ЗТЭ-ээр) Санхүүжих  зардлын хувь хэмжээ (татварыг оруулсан)[2]
(1)  Бараа ба ажил. [9,180,000] [100%]
(2)  Зөвлөх үйлчилгээ, сургалт, ажил хэргийн зөвлөгөө болон зардлын өсөлт [1,320,000] [100%]
НИЙТ ДҮН [10,500,000]  
 

B.        Хөрөнгө татан авах нөхцөлүүд ба хугацаа

1.         Тус Зүйлийн А хэсгийн заалтуудад өөрөөр заагаагүй бол тус гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө төлбөр хийх зориулалтаар ямар ч хөрөнгө гарган авч болохгүй. 

2.         2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр нь Зээл хаалтын хугацаа байна.

Хэсэг V.        Бусад үүрэг

1.         [Бидэнд буцаж хөрвөх чадвартай санхүүжилт хэрэгтэй]

ХУВААРЬ 3

Эргэн төлөлтийн хуваарь

Төлбөл зохих хугацаа Эргэн төлөгдөх үндсэн  зээлийн хэмжээ (хувиар илэрхийлэв)*
 ___ р сарын  ___болон ___р сарын __-ны өдрүүдэд  
____оны __р сарын ___-ны өдрөөс эхлэн ____оны __р сарын ___-ны өдрийг хүртэл 1%
____оны __р сарын ___-ны өдрөөс эхлэн ____оны __р сарын ___-ны өдрийг хүртэл 2%
* Энэ нь Ерөнхий нөхцөлүүдийн 3.03 (b) хэсэгт заасны дагуу Ассоциацаас өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд төлбөл зохих Зээлийн үндсэн төлбөрийн хувийг илэрхийлнэ.


ХАВСРАЛТ

Хэсэг  I.         Нэр томьёо

 1. “Нэмэгдэл ажил” нь тус гэрээний Хавсралт 1-д тодорхойлсон төслийн үйл ажиллагаа (буюу төслийн хэсэг D, E ба F) гэсэн утгатай. 
 2.  “Авлигатай тэмцэх заавар ” гэдэг  нь 2006 оны 10-р сарын 15-нд батлагдсан  “ОУСБХБ-ны зээл болон ОУХА-ын зээл , тусламжаар санхүүжиж буй төслүүд дээр Залилан болон Авлигын хэргээс сэргийлэх , тэмцэх заавар ”юм. 
 3. “Зүйл /категори” гэдэг  нь  энэхүү Хэлэлцээрийн Хуваарь  2-ын  IV Хэсгийн хүснэгтэд заасан багц зүйлүүд юм. 
 4.  “Зөвлөхийн зааварчилгаа ” гэдэг нь Дэлхийн банкнаас 2004 оны 5-р сард гаргаж ,  2006 оны 10-р сард нэмэлт өөрчлөлт оруулсан “Зааварчлагууд : Дэлхийн банкны зээлдүүлэгчид  зөвлөхүүдийг  сонгох ба  ажиллуулах нь ” гэсэн зааварчлага юм.
 5. “CRTC” нь Төвийн бүсийн дамжуулах компани гэсэн утгатай.
 6. “Эрчим хүчний хууль” нь Захиалагчийн их хурлаар 2001 оны 2-р сарын 1-нд баталсан цахилгаан эрчим хүч болон дулаанаар хангах ба хуваарилах хууль [тус гэрээг байгуулах өдөр хүртэл түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд] гэсэн утгатай.
 7.  “Ерөнхий нөхцөл” нь 2005 оны 7-р сарын 1-ний өдөр батлагдсан  (2006 оны 10 сарын 15-нд нэмэлт өөрчлөлт орсон) энэ хавсралтын II Хэсэгт  тусгасан өөрчлөлтүүд бүхий “Зээл , тусламжуудад тавих Олон улсын хөгжлийн Ассоциацийн Ерөнхий нөхцлүүд ” юм.
 8. “ЭБЭХЯ” нь Хүлээн авагчийн  Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам болон түүний залгамж  гэсэн утгатай.  
 9. “Санхүүжилтийн анхны гэрээ” нь Хүлээн авагч  болон Ассоциаци хамтран хэрэгжүүлэхээр 2001 оны 8-р сард байгуулсан хөгжлийн зээлийн гэрээ буюу түүнд тус гэрээг байгуулах хүртэл оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд (Зээл No 3503-MOГ) гэсэн утгатай 
 10. “Анхны төсөл” нь Санхүүжилтийн анхны гэрээнд тодорхойлсон төсөл (тухайлбал тус төслийн хэсэг A, B ба C) гэсэн утгатай.  
 11. “Худалдан авах журам” нь 2004 оны 5-р сард гаргаж 2006 оны 10-р сард нэмэлт өөрчлөлт оруулсан “ Олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банк  болон ОУХА-ийн  зээлээр бараа , ажил , үйлчилгээ худалдан авах журам”-ыг хэлнэ. 
 12. “Худалдан авалтын төлөвлөгөө” гэдэг нь Хүлээн авагчийн  _____оны __р сарын __нд хийсэн Төслийн хүрээнд бараа , үйлчилгээ худалдан авах гэрээ бөгөөд Бараа , ажил , үйлчилгээ худалдан авах журмын 1.16 , Зөвлөх сонгон шалгаруулах  журмын  1.24 дүгээр заалтуудын дагуу хийгдэх бөгөөд цаг хугацаанаас шалтгаалан дээр дурдсан заалтуудын дагуу өөрчлөлт оруулах юм.
 13. “Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага” нь УБЦТС гэсэн утгатай.
 

 1. “Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хууль эрх зүйн хэмжээ” нь 2001 оны 7-р сарын 9-ны өдрийн [_____] 203 тоот шийдвэр гэсэн.
 

 1. “Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж”-ийг ТХН гэж товчлох бөгөөд энэ нь  2000 онд байгуулж 2004 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн [_______] 32 тоот захирамжаар анхны төслийг хэрэгжүүлэх болон [Тус төслийн нэмэлт ажил /хэсэг E ба F]-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрээний Хавсралт 2-ын Заалт I.A-гийн дэд заалт (b)-гийн дагуу төслийн ажиллагааг үргэлжлүүлэх нэгж гэсэн утгатай.
 

 1. “Төслийн удирдах хороо” 2004 оны 11-р сарын 29-нд [____] 32 тоот захирамжаар байгуулсан хороо гэсэн утгатай бөгөөд хэлэлцээрийн Хавсралт 2-ын Заалт I.A-гийн дэд заалт (b)-гийн дагуу ТХН-ийг удирдлагаар хангаж  төслийн ажиллагааг үргэлжлүүлэх нэгж гэсэн утгатай.
 

 1. “Аймгийн сонгож авсан ЭХҮ-ийн газрууд” нь аймгийн түвшинд цахилгаан эрчим хүч, дулаанаар хангах ажлыг хариуцсан аж ахуйн нэгжүүд, түүний залгамж гэсэн утгатай бөгөөд Санхүүилтийн анхны гэрээний Зүйл 3.08-ын заалтын дагуу төслийн хэсэг В-г гүйцэтгэхэд оролцуулах зориулалтаар сонгох шалгуур үзүүлэлтийг хангах газар гэсэн утгатай.
 

 1. “Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ” нь тус гэрээний Хавсралт 2-ын Зүйл I.B-д дурьдсан гэрээ гэсэн утгатай. Тус гэрээний дагуу Хүлээн авагч санхүүжилтийн зарим хэсгийг Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагат бэлэн байлгана гэсэн утгатай. 
 2. “Сургалт ба ажил хэргийн зөвлөгөө” нь Хүлээн авагчийн  эх оронд зохион байгуулсан эсвэл гадаадад явж оролцсон сургалт, ажил хэргийн зөвлөгөөн, бага хурал гэсэн утгатай бөгөөд түүнд материал гаргалт, худалдан авалт, байгууламжийн түрээс, дамжаа зохион байгуулах төлбөр, сургагч багш нарын замын зардал, амьжиргааны зардал хамаарна.
 3. “Улаанбаатар” нь Хүлээн авагчийн нийслэл хот гэсэн утгатай.
 4. “Улаанбаатарын цахилгаан түгээх сүлжээ ХК” нь  [___________________] гэсэн утгатай.
 5. “УБЦТС” нь 2001 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн [______] 203 тоот шийдвэрээр байгуулагдан 2001 оны 9-р сарын 12-ны өдрийн дүрмийн сан болон Монгол улсын хууль тогтоомжуудын дагуу үйл ажиллагаа явуулж Улаанбаатар хотын нийт цахилгааны түгээлтийг хариуцдаг компани буюу түүний залгамж гэсэн утгатай. 
Хэсэг II.         Ерөнхий нөхцөлд оруулах нэмэлт өөрчлөлт

2005 оны 7-р сарын 1-нд батлагдаж (2006 оны 10-р сарын 15-нд нэмэлт  өөрчлөлт орсон )   Ассоциацийн  Зээл,  тусламжийн  ерөнхий нөхцөлүүдийн өөрчлөлт нь дараахь байдлаар хийгдэнэ.

“Хэсэг 6.02. Ассоциациас гэрээг түр зогсоох

...         (l) Шалгуур хангахгүй байдал. Ассоциаци болон Банк нь Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагыг Ассоциаци буюу Дэлхийн банкны хийсэн санхүүжилтийг ашиглахдаа луйвар , авилгал , албадан болон нууцаар үгсэн тохирсон ажиллагаанд оролцсон гэж үзсэний үр дүнд Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нь Ассоциаци буюу Дэлхийн банкны бүтэн буюу хэсэгчлэн санхүүжүүлэх аливаа төслийн бэлтгэл буюу хэрэгжүүлэх ажилд оролцуулахгүй буюу ассоциаци  буюу Дэлхийн банкны хийх санхүүжилтийг хүлээн авах эрхгүй гэдгийг зарласныг хэлнэ.

Legal Department

CONFIDENTIAL DRAFT

(Subject to Change) –

Martin Serrano

September 28, 2009

CREDIT NUMBER ______-MN

Financing Agreement

(Additional Financing for the Energy Project)

between

MONGOLIA

and

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

Dated                                            , 2009


 

FINANCING AGREEMENT

Agreement dated __________________________, 2009, entered into between MONGOLIA (“Recipient”) and INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (“Association”) for the purpose of providing additional financing for the Additional Activities related to the Original Project (as defined in the Appendix to this Agreement).  The Recipient and the Association hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

 1. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.
 2. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.
ARTICLE II — FINANCING

 1. The Association agrees to extend to the Recipient, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, a credit in an amount equivalent to ___________________ Special Drawing Rights (SDR _______________) (variously, “Credit” and “Financing”) to assist in financing the Additional Activities under the project described in Schedule 1 to this Agreement (“Project”).[3]
 2. The Recipient may withdraw the proceeds of the Financing in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.
 3. The Maximum Commitment Charge Rate payable by the Recipient on the Unwithdrawn Financing Balance shall be one-half of one percent (1/2 of 1%) per annum.
2.04    The Service Charge payable by the Recipient on the Withdrawn Credit Balance shall be equal to three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum.

2.05.   The Payment Dates are [April 15] and [October 15] in each year.[4]

2.06.   The principal amount of the Credit shall be repaid in accordance with the repayment schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

2.07.   The Payment Currency is [United States Dollars][5].

ARTICLE III — PROJECT

 1. The Recipient declares its commitment to the objectives of the Project.  To this end, the Recipient shall[, through MMRE, carry out Parts E and F of the Project], [and cause the Project Implementing Entity to carry out Part D of the Project] in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and the Project Agreement.
 2. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Recipient and the Association shall otherwise agree, the Recipient shall ensure that the Additional Activities under the Project are carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.
ARTICLE IV — REMEDIES OF THE ASSOCIATION

4.01.   The Additional Events of Suspension consist of the following:

(a)       The Project Implementing Entity’s Legislation has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely the ability of the Project Implementing Entity to perform any of its obligations under the Project Agreement.

(b)       The Project Implementing Entity shall have failed to perform any of it obligations under the Subsidiary Agreement.

(c)        The Energy Law shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waives so as to affect materially and adversely the ability of UBEDN to perform any of its obligations under the Subsidiary Agreement.

4.03.   The Additional Event of Acceleration consists of the following, namely: any event specified in Section 4.01 of this Agreement occurs and is continuing for a period of thirty (30) days after notice of the event has been given by the Association to the Recipient.

ARTICLE V — EFFECTIVENESS; TERMINATION

5.01.   The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:

(a)       The Subsidiary Agreement has been executed on behalf of the Recipient and the Project Implementing Entity; and

(b)       Satisfactory arrangements provided by the Government of Mongolia to award ICB contracts on the basis of opening Letters of Credit (LCs) for payment of goods supplied from overseas. 

5.02.   The Additional Legal Matter consists of the following, namely: that the Subsidiary Agreement has been duly authorized or ratified by the Recipient and the Project Implementing Entity and is legally binding upon the Recipient and the Project Implementing Entity in accordance with its terms.

5.03.   The Effectiveness Deadline is the date ninety (90) days after the date of this Agreement.

5.04.   For purposes of Section 8.05 (b) of the General Conditions, the date on which the obligations of the Recipient under this Agreement (other than those providing for payment obligations) shall terminate is twenty years after the date of this Agreement.

ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

6.01.   The Recipient’s Representative is its Minister of Finance.

6.02.   The Recipient’s Address is:

Ministry of Finance

Government Building 2

United Nations’ Street 5/1

Ulaanbaatar, 210646

Facsimile:

976-11-262272

6.03.   The Association’s Address is:

            International Development Association

            1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

            United States of America

            Cable:                                    Telex:                         Facsimile:

            INDEVAS                  248423 (MCI)                        1-202-477-6391

            Washington, D.C.

AGREED at ______________, __________, as of the day and year first above written.

                                   

MONGOLIA

                                    By

Authorized Representative

                                    INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

                                    By

Authorized Representative


SCHEDULE 1

Project Description

The objective of the Project is to assist the Recipient to: (i) reduce electricity system losses and improve service reliability in electricity distribution in Ulaanbaatar;  and (ii) build up institutional capacity to improve planning and design standards leading to more effective investment in power distribution and transmission. .

The Project consists of  the following Additional Activities:

Part D:            UBEDN Investments

Carrying out critical investments in UBEDN’s distribution network, including, inter alia: (i) replacing circuit breakers; (ii) expanding load capacity of substations; (iii) installing new cables and switchgear; and (iv) acquiring equipment necessary for the efficient maintenance of the network.

Part E:            Development of Distribution Network Planning and Design Capabilities of power utilities in Ulaanbaata[6]

Developing distribution and transmission planning and design functions for Ulaanbaatar and the central region to enable the preparation of more efficient and structured investment plans for the region.

Part F:           Capacity Building and Incremental Costs

(a) Providing capacity building of UBEDN and CRTC  in the areas of, inter alia: (i) system planning; (ii) network design and (iii) IT skills.

(b) Incremental costs associated with project staff and operational activities.


SCHEDULE 2

Project Execution

Section I.       Implementation Arrangements

A.        Institutional Arrangements.

            The Recipient shall maintain throughout the period of Project implementation:

 1.  A Project Steering Committee, chaired by a State Secretary of the MMRE, including representatives from,UBEDN, which committee shall be assigned with such functions and responsibilities, satisfactory to the Association, as shall be required for: (i) providing direction and oversight to the PIU, and (ii) coordinating with UBEDN, and advising UBEDN on, the implementation of Part D of the Project.
 2. A Project Implementation Unit (PIU) within MMRE with functions and resources acceptable to the Association, under the direction of a qualified and experienced manager and with competent staff in adequate numbers and provided with funds and resources as shall be required to coordinate the overall implementation of the project.
B.        Subsidiary Agreement

1.         To facilitate the carrying out of the Project Implementing Entity’s Respective Part of the Project, the Recipient shall make part of the proceeds of the Financing available to the Project Implementing Entity under a subsidiary agreement between the Recipient and the Project Implementing Entity, under terms and conditions approved by the Association (the “Subsidiary Agreement”), which shall include the following[7]:

            (a) The principal amounts so on-lent shall be denominated in [United States Dollars][8];

            (b) The Project Implementing Entity shall pay to the Recipient interest charges on the principal amounts withdrawn and outstanding from time to time under the Subsidiary Agreement, at a [[______] percent (__%) interest rate per annum/ rate no to exceed [_________] percent (__%) per annum];[9]

            (c)  The tenure of the subsidiary [loan] shall be at least [_____] (__) years, inclusive of a grace period of not less than [____] (__) years and, thereafter, a principal [semi-annual] amortization of at least [_____] (__) years;[10]

            (d) The Recipient and the Project Implementing Entity shall have detailed their respective undertakings and arrangements for the flow of funds (including disbursement protocols, supporting evidence and reporting requirements therefor) in a manner satisfactory to the Association;

            (e) The Project Implementing Entity shall undertake to operate with diligence an efficiency and in conformity with internationally acceptable administrative, technical, financial and economic managerial practices and standards, including a proper and transparent accounting system and regular financial audits in accordance with consistently applied accounting and auditing standards; and

            (f)  The Recipient shall have the right to suspend or terminate the Subsidiary Agreement, and/or accelerate the recovery of any outstanding amounts withdrawn thereunder, upon: (A) UBEDN’s failure to perform any of its obligations under the Subsidiary Agreement and/or the Project Agreement; and (B) the Association’s exercising any of the remedies under Article VI of the General Conditions. 

2.         The Recipient shall exercise its rights under the Subsidiary Agreement in such manner as to protect the interests of the Recipient and the Association and to accomplish the purposes of the Financing.  Except as the Association shall otherwise agree, the Recipient shall not assign, amend, abrogate or waive the Subsidiary Agreement or any of its provisions.

C.        Anti-Corruption

            The Recipient shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

D.        Safeguards[11]

In carrying out the Additional Activities, the Recipient shall ensure, or shall cause the Project Implementing Entity to ensure, that an environmental and social screening of the activities to be implemented has been done, an Environmental Monitoring Plan (EMP) prepared for the project, and all mitigation measures carried out as required under the EMP.

Section II.      Project Monitoring, Reporting and Evaluation

A.        Project Reports

              (a)       The Recipient shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 4.08 of the General Conditions and on the basis of indicators set forth below in sub-paragraph (b) of this paragraph.  Each Project Report shall cover the period of one semester from November 16 to May 15 and from May 16 to November 15 of each year[12], and shall be furnished to the Association not later than one month after the end of the period covered by such report.

(b)       The performance indicators referred to above in sub-paragraph (a) consist of the following: 

(i)         By Closing Date, the total system losses of  UBEDN have been reduced to 18% of gross power purchased;[13]

(ii)        Additional consumer sales served from new developments shall be 64 GWh per annum; and

(iii)       By Project Closing Date, the UBEDN’s outstanding billing collections [consumers’ payments currently due] has been reduced to not more than 45 days of average billing .[14]

B.        Financial Management, Financial Reports and Audits

1.         The Recipient shall maintain or cause to be maintained a financial management system in accordance with the provisions of Section 4.09 of the General Conditions.

2.         Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Recipient shall prepare and furnish to the Association not later than forty five (45) days after the end of each calendar quarter, interim unaudited financial reports for the Project covering the quarter, in form and substance satisfactory to the Association.

3.         The Recipient shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 4.09 (b) of the General Conditions.  Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one fiscal year of the Recipient, commencing with the fiscal year in which the first withdrawal was made.  The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Association not later than six months after the end of such period.

Section III.     Procurement

A.        General

1.         Goods and Works.  All goods and works required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Financing shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section.

2.         Consultants’ Services.  All consultants’ services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Financing shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines, and with the provisions of this Section.

3.         Definitions.  The capitalized terms used below in this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the Association of particular contracts, refer to the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

B.        Particular Methods of Procurement of Goods and Works[15]

1.         International Competitive Bidding.  Except as otherwise provided in paragraph 2 below, goods and works shall be procured under contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding.

2.         Other Methods of Procurement of Goods and Works.  The following table specifies the methods of procurement, other than International Competitive Bidding, which may be used for goods and works.  The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used:

Procurement Method
(a)  Shopping
(b)  Direct Contracting
 

C.        Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services[16]

1.         Quality- and Cost-based Selection.  Except as otherwise provided in paragraph 2 below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.

2.         Other Methods of Procurement of Consultants’ Services.  The following table specifies methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection, which may be used for consultants’ services.  The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Procurement Method
(a)  Quality Based Selection (QBS)
(b)  Consultants Qualifications (CQS)
 

D.        Review by the Association of Procurement Decisions[17]

            Except as the Association shall otherwise determine by notice to the Recipient, the following contracts shall be subject to Prior Review by the Association:  (a) each contract for goods or works estimated to cost the equivalent of $ 100,000 or more procured on the basis of International Competitive and all Direct Contracting; and (b) each contract for consultants’ services provided by a firm estimated to cost the equivalent of $ 100,000 or more for firms and $50,000 or more for individual consultants and all single source contracts.  All other contracts shall be subject to Post Review by the Association.

Section IV.    Withdrawal of the Proceeds of the Financing

 1. General
1.         The Recipient may withdraw the proceeds of the Financing in accordance with the provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as the Association shall specify by notice to the Recipient (including the “World Bank Disbursement Guidelines for Projects” dated May 2006, as revised from time to time by the Association and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures[18] as set forth in the table in paragraph 2 below.

2.         The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Financing (“Category”), the allocations of the amounts of the Financing to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category:

Category Amount of the Financing Allocated (expressed in SDR) Percentage of Expenditures to be Financed (inclusive of Taxes)[19]
(1)  Goods and works . [9,180,000] [100%]
(2)  Consultants’s services, training and workshops, and incremental costs [1,3200,000] [100%]
TOTAL AMOUNT [10,500,000]  
 

B.        Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1.         Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made for payments made prior to the date of this Agreement.[20]

2.         The Closing Date is December 31, 2012.

Section V.     Other Undertakings

1.         [We need to add retroactive financing][21]


SCHEDULE 3

Repayment Schedule[22]

Date Payment Due Principal Amount of the Credit repayable (expressed as a percentage)*
On each ___ and _____:  
commencing ____ to and including ________ 1%
commencing ____ to and including _______ 2%
 

* The percentages represent the percentage of the principal amount of the Credit to be repaid, except as the Association may otherwise specify pursuant to Section 3.03 (b) of the General Conditions.


APPENDIX

Section I.       Definitions

 1. “Additional Activities” means the Project activities described in Schedule 1 to this Agreement (i.e. Parts D, E and F of the Project).
 2.  “Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants,” dated October 15, 2006.
 3. “Category” means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this Agreement.
 4.  “Consultant Guidelines” means the “Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006.
 5. “CRTC” means Central Region Transmission Company
 6. “Energy Law” means the law on electricity and heat supply and distribution, approved by the Recipient’s Parliament on February 1, 2001 [as amended to the date of this Agreement][23].
 7.  “General Conditions” means the “International Development Association General Conditions for Credits and Grants”, dated July 1, 2005 (as amended through October 15, 2006), with the modifications set forth in Section II of this Appendix.
 8. “MMRE” means the Recipient’s Ministry of Mineral Resources and Energy, and any successor thereto.
 9. “Original Financing Agreement” means the development credit agreement for an Energy Project between the Recipient and the Association, dated August 2, 2001, as amended to the date of this Agreement (Credit No 3503-MOG).
 10. “Original Project” means the project described in the Original Financing Agreement (i.e. Parts A, B and C of the Project).
 11. “Procurement Guidelines” means the “Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits” published by the Bank in May 2004 and revised in October, 2006.
 12. “Procurement Plan” means the Recipient’s procurement plan for the Project, dated _____ and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.24 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of said paragraphs.
 13. “Project Implementing Entity” means UBEDN.
 

 1. “Project Implementing Entity’s Legislation” means the [_____] Decision No. 203, dated July 9, 2001.
 

 1. “Project Implementing Unit” and the acronym “PIU” mean the unit established in 2000 and reassigned to [MMRE] through [_______] Ordinance 32, dated November 29, 2004, in order to carry out the Original Project and to be maintained pursuant to Section I.A. sub-paragraph (b) of Schedule 2 to this Agreement for purposes of carrying out [the Additional Activities/Parts E and F of the Project].
 

 1. “Project Steering Committee” means the committee established through [____] Ordinance 31, dated November 29, 2004, and to be maintained pursuant to Section I.A. sub-paragraph (a) of Schedule 2 to this Agreement, for purposes of providing guidance to the PIU.
 

 1. “Selected Aimag Utilities” means, collectively, the entities responsible for providing electricity and heat services at the Aimag level, and any successors thereto, that meet the selection criteria for participation in the carrying out of Part B of the Project, in accordance with the provisions Section 3.08 of the Original Financing Agreement.
 

 1. “Subsidiary Agreement” means the agreement referred to in Section I.B of Schedule 2 to this Agreement pursuant to which the Recipient shall make part of the proceeds of the Financing available to the Project Implementing Entity.
 2. “Training and Workshops” means the reasonable costs of training, workshops and conferences conducted in the territory of the Recipient or attended overseas, including the purchase and publication of materials, rental of facilities, course fees, and travel and substance of trainees.
 3. “Ulaanbaatar” means the capital city of the Recipient.[24]
 4. “Ulaanbaatar System” means [___________________].[25]
 5. “UBEDN” means the Ulaanbaatar Electricity Distribution Network Company, a company established and operating under Mongolia’s law, pursuant to its charter dated September 12, 2001 and the [______] Decision No. 203, dated July 9, 2001, responsible for the distribution of electricity throughout the city of Ulaanbaatar, and any successor thereto.
 

Section II.      Modifications to the General Conditions

Paragraph (l) of Section 6.02 of the General Conditions for Credits and Grants of the Association, dated July 1, 2005 (as amended through October 15, 2006) is hereby modified to read as follows: 

“Section 6.02. Suspension by the Association

...         (l) Ineligibility. The Association or the Bank has declared the Project Implementing Entity ineligible to receive proceeds of any financing made by the Association or the Bank or otherwise to participate in the preparation or implementation of any project financed in whole or in part by the Association or the Bank, as a result of a determination by the Association or the Bank that the Project Implementing Entity has engaged in fraudulent, corrupt, coercive or collusive practices in connection with the use of the proceeds of any financing made by the Association or the Bank.”


 

[2] Санхүүжүүлэх хувь хэмжээг лавлана. CFP нь 100% санхүүжилтийг зөвшөөрнө.

[3] The authorized amount of US$10.0 million will be converted into SDR at the SDR/USD exchange rate prevailing on the last day of the month preceding the month of commencement of negotiations.

[4] To be confirmed by the Recipient. April 15 and October 15 are the payment dates indicated in the Original Credit, but there is no need to follow the same date for this Financing. 

[5] To be confirmed by the Recipient. Euros, Yen, Pounds Sterling are also acceptable as Payment Currency.

[6] Jim, assuming that this is one single master plan, I have drafted the agreement as if it were the responsibility of MMRE to implement this. Obviously, UBDEN would have a key role in coordinating/assisting with the preparation of the Ulaanbaatar portion of the plan. Is my understanding correct?

[7] In the original project the MFE retains the procurement responsibility despite the on-lending arrangement with UBEDN. Here I have not included that arrangement since I think it makes sense to UBEDN to operate independently. However, if UBEDN has no capacity to procure the goods/works independently, then we may need to keep the existing arrangement until UBEDN builds up its procurement capacity. Let me know your views.

[8] The on-lent amounts in the original credit were denominated in US Dollars (thus transferring the foreign exchange risk to UBEDN). Not sure if this should also be the case for the Additional Financing. Please confirm.

[9] The interest rate charged on UBEDN pursuant to the ongoing project is 5.5% p.a. I have provided alternative language providing for a fixed rate, or a capped rate. Also, in the original credit there was no reference to the reimbursement of commitment charges. Please let me know if those charges should also be passed to UBEDN.

[10] In the on-going operation the amounts on-lent had an amortization period of 20 years with a grace period of 8.

[11] Jim, I am not entirely clear regarding the environmental screening of this Add. Financing. The provision transcribed in this agreement reproduces the condition we have in the original credit (adding a reference to social screening as well). Although there is no reference to it in the PP, this being a Category B project, I understand that the Recipient has run an Environmental and Social Assessment of the additional activities to be implemented under this credit, and has elaborated a comprehensive Social and Environmental Management Plan. In this respect, the PP’s reference to an EMP for UBEDN for the management of PCBs seems too narrow (both in scope an applicability –since the MMRE and the Selected Aimag Utilities would be exempted). Let’s discuss where we stand with these documents, but we probably will need to revise the wording of this clause once we have more clarity on the safeguards side.

[12] The Project Reports in the Original Project are due semi-annually on December 15 and June 15. The PP does not specify the reporting period, so I have adjusted the wording to coincide with the Original Credit. Please let me know otherwise.

[13] Please help me define these indicators. Not sure what kind of losses and how to define the “total system losses”, same apply to the 18% reference. Losses should be 18% of what? Generated/distributed electricity?

[14] Please confirm if the indicator is properly described.

[15] I have assumed that we ICB will be used as default rule for Goods and Works (as in the original credit). Please ask your procurement officer to individualize the methods to be use for the Additional Activities (other than ICB). There is no reference to this in the PP. (Nor even a Procurement Plan attached). Likewise, in the original project there weren’t any reference to “works” but, since we will be finance the replacement of underground cables, it seems appropriate to include them in the Additional Financing. Please confirm.

[16] Same. Please check with the procurement specialist the methods to be used for consultant’s  services. QCBS is the default rule in the Original Credit. Leas Cost Selection, and Individual Consultants where also used. Should I reproduce the same list?

[17] Prior and post review thresholds need to be provided by your Procurement Officer on the basis of the methods to be used under the Project. Kindly request your PO inputs to complete this section.

[18] Jim, the PP contains no details on the Eligible Expenditures under the Project, or a sample of the disbursement table. I have assumed that, if we will have at least two categories (one for GOM Parts E and F and the other one for UBEDN Part D). Still, I would need you to confirm the nature of the eligible expenditures. (i.e. what we list in each category).

[19] Financing percentages to be confirmed. CFP allow for 100% financing.

[20] Please confirm whether we need to provide for retroactive financing and I will adjust the wording accordingly. Likewise, I have assumed that these activities are additional to the activities in the Original Credit (and not the same). Otherwise (if they were the more of the same) we would need to include disbursement conditions requesting that the funds under the Original Credit be used first (before we disbursing any amounts under this Add. Fin. for each implementing entity). In this last scenario we might also need to re-draft the description of the activities.

[21] Jim, the Original Project contemplated some dated covenants that requires the designing of certain time-bound action plans to: (i) ensure the financing of the full cost of electricity services in various Aimags; (ii) the restructuring of the residential electricity tariff to provide for block rates reflecting increasing unit rates for increasing consumption categories; and (iii) the restructuring the electric power and heat supply sector including measures to enhance private sector participation and the establishment of ERA. I assume that all this covenants might have been complied and most of these plans are in progress (or, if altered, might have been waived). Please let me know if we need to reinforce of this past covenants and whether we need new ones or not. If we want any additional commitment by GOM we need to provide for that in this section.

[22] To be provided by our Disbursement colleagues upon the Recipients confirmation of the Payment Dates and the proposed board date.

[23] Kindly confirm if the Energy Law has been amended, otherwise brackets should be deleted.

[24] This term is used in the PDOs to define the area for implementation of the Project. If by referring to Ulaanbaatar in the PDOs we refer to any geographical area beyond the formal boundaries of the capital district, it would be advisable to amend the definition accordingly (or any activity beyond those limits would

[25] Kindly help complete this definition.