www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /


МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 

1999 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/189

"Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 6-д заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ :

1. "Үслэг ангийн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг-ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Мал эмнэлгийн асуудал эрхэлсэн Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн 1979 оны 11 дүгээр сарын хурлаар баталсан "Үслэг ангийн аж ахуй, фирмийн мал эмнэлэг-ариун цэврийн дүрэм"-ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Энэхүү журмыг 1999 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

                                                                                             САЙД                        Ч.СОДНОМЦЭРЭН

                                                      2000 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1534 дүгээрт бүртгэсэн