www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Усны мэдээллийн сан болон улсын усны кадастрыг бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журам / /БОНХЯ-ны 2014-03-17-ны А-86 тушаалаар хүчингүй болсон/


/БОНХЯ-ны 2014-03-17-ны А-86 тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Усны мэдээллийн сан болон улсын усны кадастрыг бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журам /

2006 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 180

Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Усны мэдээллийн сан болон улсын усны кадастрыг бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журмыг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэхийг Усны хэрэг эрхлэх газар /Ц.Бадрах/, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар /Ц.Банзрагч/ нарт үүрэг болгосугай.

                                                                                               САЙД                 И.ЭРДЭНЭБААТАР

                                Улсын бүртгэлийн 2006 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн 2605 дугаарт бүртгэгдсэн