www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /СС, ХХААХҮС, ХНХС, БСШУССайдын 2016 оны 405,А-70,А/294,А/157 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/.


/СС, ХХААХҮС, ХНХС, БСШУССайдын 2016 оны 405,А-70,А/294,А/157 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/.

МОНГОЛ УЛСЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЙД, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД, НИЙГМИЙ ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2002 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр