www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар/


САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар/

2007 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 326

"Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай" хуулийн 8.1.4 дүгээр заалт болон "Засгийн газрын санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу гаргах" гэсэн 9.1.5 дугаар заалтын дагуу УСНББОУ-н тунхаглалын гарын авлагын УСНББОУС 1 "Санхүүгийн тайлангийн толилуулга"-ыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн болох Засгийн газрын шугамаар авч, ашиглаж буй хөнгөлөлттэй зээл болон буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр, засгийн газрын тусгай санд мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны зааврыг 1 дүгээр хавсралтаар, санхүүгийн тайлан, тодруулгын маягтуудыг 2 дугаар хавсралтаар, санхүүгийн тайланг бэлтгэж гаргах аргачлалыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэ тушаалыг 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн төсөл, хөтөлбөр, тусгай сангийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг бүх төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт, энэ талаар мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж хяналт тавьж ажиллахыг Нягтлан бодох бүртгэл, хяналтын газар /Ж.ч/хэртар/, Төрийн сангийн газар /Х.Пүрэвсүрэн/, Төсвийн бодлого зохицуулалтын газар /Б.Батжаргал/, Зээл тусламжийн нэгдсэн бодлого, зохицуулалтын газар /О.Эрдэмбилэг/-т тус тус үүрэг болгосугай.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" 2002 оны 114 дүгээр тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

САЙД Н.БАЯРТСАЙХАН

Улсын бүртгэлд 2007 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2827 дугаарт бүртгэсэн