www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хууль зүйн сайдын 2015-А/219 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/


/Хууль зүйн сайдын 2015-А/219 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар

сарын 24-ний өдрийн 2119 дүгээрт бүртгэв.

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2002 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 27-ны өдөр                                                                                                          Дугаар 186                                                                                                                            хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Хураагдсан галт зэвсгийг устгах, худалдах, шилжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Сандаг-Очирт үүрэг болгосугай.

                                                                                                         САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ

/Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/156 дугаар тушаалаар орсон нэмэлт, өөрчлөлт/