www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДАЙЧИЛГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2008 оны 1 дүгээр                                                                                                                                                                                                          

сарын 18-ны өдөр                                                                                           Дугаар 18                                                                                                   Дархан 

ДАЙЧИЛГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.5, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1.9 дэх заалт, Засгийн Газрын 1999 оны 200 дугаар тогтоол, аймгийн ИТХ-ын ээлжит 10 дугаар хуралдааны 10/03 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. “Дайчилгааны зарлан мэдээлэлийн журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2.Зарлан мэдээлэх тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах болон зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах 1.130.000 /Нэг сая нэг зуун гучин мянган/ төгрөгийг аймгийн ангилагдаагүй бусад зардлаас гаргахыг СЭЗБЗХэлтэс /н.Б.Нямхүү/-д зөвшөөрсүгэй
3. Хөрөнгийг зарцуулсан тооцоо, гүйцэтгэлийг гаргаж СЭЗБЗХ-т тайлагнахыг Цэргийн штаб /Д.Энхбаяр/-т үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2000 оны 167 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосонд тооцсугай. 

ЗАСАГ ДАРГА                                                                        Д.ХАЯНХЯРВАА