www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам/ ЗГ-ын 2013 оны 8 сарын 9-ний 287-р тогтоолоор хүчингүй болгосон


ЗГ-ын 2013 оны 8 сарын 9-ний 287-р тогтоолоор хүчингүй болгосон

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар

сарын  22-ны   өдөр                                                                                   Дугаар 205                                                                                     хот

                               

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төсвийн тухай хуулийн 37.2-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Н.АЛТАНХУЯГ

Сангийн сайд                                                                         Ч.УЛААН