www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Цахим тоглоомын газрын ажиллах журам/


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны 04 сарын 19-ний өдрийн а/194 дүгээр захирамжаар  хүчингүйд тооцсон.

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Цахим тоглоомын газрын ажиллах журам/

2007 оны 11 дүгээр 21 –ний өдөр Даланзадгад

Дугаар 509

“Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн “ж”, “л” дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
Нэг. “Цахим тоглоомын газрын ажиллах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд зохион байгуулахыг сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.
Гурав. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн хэлтэст даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА С.ЭРДЭНЭБАТ

                                                                      2008 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2886 дугаарт бүртгэсэн