www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗД-ын 2018 оны А/545 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/


/ЗД-ын 2018 оны А/545 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2008 оны 5 дугаар

сарын 13-ны өдөр                                               Дугаар 213                                                        Даланзадгад

ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18.8 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
Нэг.“Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Өсвөр үе залуучуудын аймгийн шигшээ баг” байгуулж ажиллах, спортын амжилт гаргасан тамирчдыг шагнаж урамшуулах журам”-ын 4, 6 дахь хэсэгт орсон нэмэлт өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.
Хоёр.Шигшээ багийн тамирчидтай гэрээ байгуулж, урамшууллыг журмын дагуу олгож, улирал тутам тайлагнаж, хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс /Б.Наранцэцэг/ -т даалгасугай.
Гурав. Тус захирамж гарсантай холбогдон аймгийн Засаг даргын 2007 оны 355 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.
 

  Хавсралт: 1 хуудастай
 

ЗАСАГ ДАРГА                                     С. ЭРДЭНЭБАТ