www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ

     ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД

ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.2001 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр баталсан Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж оногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар,  Люксембургийн Вант Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2012 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД