www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗТХС-ын 2017 оны 205 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/


/ЗТХС-ын 2017 оны 205 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

          2012 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр                             Дугаар 82                     Улаанбаатар хот                  

        “Төмөр замын тээврийн тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.11 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

         1. “Төмөр замын аюултай бүс, төмөр замын зурвас газар, аюулгүйн бүсэд төмөр замын болон бусад обьект байрлуулах, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах, нэвтрэх журам”- ыг хавсралтаар баталсугай.

          2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Төмөр замын газар/Т.Батболд/-т, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Зам, тээврийн бодлогын газар /Д.Наранпүрэв/-т тус тус үүрэг болгосугай.

САЙД                      Ц.ДАШДОРЖ