www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАРИМ ГАЗРЫГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВАХ ТУХАЙ


ӨМНГОВЬ АЙМГМИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ ЗАРИМ ГАЗРЫГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВАХ ТУХАЙ

2008 оны 04 сарын 02 өдөр Даланзадгад

Дугаар 25

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 “к”, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 28.3 дахь заалтуудыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг.Байгалийн үзэсгэлэнт газар болох тус аймгийн Ханхонгор сумын “Хан уул” орчмын хавсралтанд заасан солбицол бүхий 11350,5 га талбай бүхий газрыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2007 оны 8/7 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн тусгай хэрэгцээний газарт мөрдөх журам”-ын 1.3.1-д заасан ангилалаар орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсугай.
Хоёр. Энэхүү тогтоолыг холбогдох газарт нь хүргүүлж бүртгүүлэх, цаашид хамгаалалтыг сайжруулахад анхаарч ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.

                                                                                   ХУРЛЫН ДАРГА                                                     С.ЦЭРЭНБАЯР