www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019-1-30-ны өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 10 дугаар                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар

сарын  12-ны  өдөр                                                                                                    Дугаар 348                                                                                          хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

(Засгийн газрын 2019-1-30-ны өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ НЬ:

1. “Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжин, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Б.Ариунсан нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

Хууль зүйн сайд                                                                     Х.ТЭМҮҮЖИН