ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
5
А/364,А/548 
2018-09-25
2018-10-19
 
2018-10-11-ний 4003-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 30-д нийтлэгдсэн. 
6
А/226-А/619 
2018-07-06
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3964-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
7
411 
2009-12-24
2009-12-24
 
2009-12-31-ний өдрийн 3101 
8
А/445 
2018-11-19
2018-12-03
 
2018-12-03-ны 4047-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
А/368 
2017-12-25
2018-01-21
 
2018-01-12-ны 3830-д, ЗХХАЭ-ийн № 3-т нийтлэгдсэн. 
15
199 
2000-06-15
2000-06-15
 
2000-08-15-ны өдрийн 1613 
16
208 
2018-12-14
2019-01-02
 
2018-12-28-ны 4113-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
19
94 
2000-03-31
2000-03-31
 
2000-04-19-ний өдрийн 1578 
20
174 
2001-06-18
2001-06-18
 
2001-06-27-ны өдрийн 1757 
29
192, А/243 
2018-07-19
2018-08-13
 
2018-08-09-ны 3978-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 24-т нийтлэгдсэн. 
30
58 
2018-03-30
2018-05-04
 
2018-04-26-ны 3890-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 15-д нийтлэгдсэн. 
31
251 
2018-10-30
2019-01-02
 
2018-12-21-ний 4087-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
34
48 
2001-05-11
2001-05-11
 
2003-06-06-ны өдрийн 2070 
35
А-136,А-158,А-210 
2018-08-20
2018-09-03
 
2018-09-03-ны 3990-т бүртгэсэн, ЗХХАЭ-ийн № 27-т нийтлэгдсэн. 
36
А-43 
2019-02-26
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4263-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
38
152/188 
2005-07-20
2005-07-20
 
2005-09-30-ны өдрийн 2562