ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
06 
2021-02-03
2021-03-03
 
2021-03-02-ны өдрийн 5072-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
2
03 
2021-03-22
2021-04-02
 
2021-04-02-ны 5171-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
06 
2021-01-15
2021-02-03
 
2021-01-27-ны 5000-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
05 
2021-01-18
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5019-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
17 
2021-03-19
2021-04-02
 
2021-04-02-ны 5173-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
04 
2021-02-24
2021-03-23
 
2021-03-19-ний 5141-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
05 
2021-03-17
2021-04-02
 
2021-03-26-ны 5162-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
05 
2021-03-15
2021-04-02
 
2021-03-26-ны 5161-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
82 
2019-12-03
2019-12-27
2019-12-23-ны 4567. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
14
41 
2020-01-22
2020-06-02
 
2020-05-27-ны 4805-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 17-д нийтлэгдсэн. 
17
15 
2020-12-30
2021-02-19
2021-02-16-ны 5057-т бүртэгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
03 
2018-11-02
2019-02-08
 
2019-01-16-ны 4162-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
19
05 
2020-12-16
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4973-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
20
06 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4945-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
21
79 
2019-12-03
2020-01-10
 
2020-01-08-ны 4616. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
22
29 
2018-12-07
2019-02-08
 
2019-01-28-ны 4186-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
23
14 
2020-12-18
0000-00-00
 
2021-03-04-ний өдрийн 5092-д бүртгэсэн. 
24
15 
2021-02-18
0000-00-00
2021-03-04-ний өдрийн 5089-д бүртгэсэн. 
27
12 
2020-12-18
2021-02-10
 
2021-02-05-ны өдрийн 5030-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
48 
2019-12-13
2020-02-22
 
2020-02-17-ны 4711. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
29
20 
2021-02-24
0000-00-00
 
2021-03-15-ны өдрийн 5124-д бүртгэсэн. 
30
76 
2019-12-03
2019-12-27
 
2019-12-20-ны 4558. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37-д нийтлэгдсэн. 
31
78 
2019-12-03
2019-12-27
2019-12-20-ны 4566. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
32
05 
2021-01-29
2021-04-13
 
2021-04-13-ны 5197-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
12/02 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4123-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
35
2/16 
2020-12-18
2021-02-05
2021-01-29-ний 5012-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
12/03 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4124-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
37
06 
2020-12-18
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4974-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
38
10/10 
2019-12-18
2020-04-11
 
2020-04-09-ний 4748. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 11-т нийтлэгдсэн. 
40
02/12 
2020-12-18
2021-01-22
2021-01-19-ний өдрийн 4977-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
41
01/07 
2020-02-06
2020-10-20
 
2020-10-12-ны өдрийн 4888-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 30-д нийтлэгдсэн. 
42
02/05 
2020-12-15
2021-01-22
2021-01-19-ний өдрийн 4978-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
43
10/05 
2019-12-16
2020-04-03
 
2020-03-27-ны 4740. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 10-т нийтлэгдсэн. 
44
12/08 
2019-12-13
2020-02-22
 
2020-02-17-ны 4709. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
45
12/10 
2019-12-13
2020-01-23
 
2020-01-14-ний 4635. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 01 сарын 23-ны өдрийн № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
46
3/04 
2021-03-19
2021-04-13
2021-04-05-ны 5180-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
12/01 
2019-09-27
2019-10-25
 
2019-10-16-ны 4483. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 30. 
49
11/11 
2018-12-07
2019-09-17
 
2019-09-16-ны 4464. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 27. 
50
11/10 
2018-12-07
2019-09-17
 
2019-09-16-ны 4463. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 27.