ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
05 
2018-11-20
2018-12-14
 
2018-12-06-ны 4055-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
08/03 
2018-11-20
2018-12-14
 
2018-12-10-ны 4061-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
09/01 
2018-11-16
2018-12-03
 
2018-12-03-ны 4049-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн 
5
7/04 
2018-11-14
2018-12-03
 
2018-12-03-ны 4052-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн 
6
10/01 
2018-11-12
2018-12-03
 
2018-11-28-ны 4044-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн 
7
09/06 
2018-11-28
2018-12-14
 
2018-12-13-ны 4066-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
09/04 
2018-11-28
2018-12-14
 
2018-12-12-ны 4060-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
9
07/04 
2018-11-15
2018-12-03
 
2018-11-28-ны 4043-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн. 
10
03 
2018-11-22
2018-12-14
 
2018-12-06-ны 4056-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
11
08/02 
2018-06-27
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3969-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
12
12/07 
2019-12-12
2019-12-20
2019-12-20-ны 4559. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37-д нийтлэгдсэн. 
13
8/13 
2018-12-12
2019-01-02
 
2018-12-21-ний 4086-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
14
8/05 
2018-12-12
2019-01-02
 
2018-12-21-ний 4085-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
18
07/03 
2018-11-15
2018-12-14
 
2018-12-13-ны 4065-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
11/05 
2018-12-19
2019-01-11
 
2019-1-03-ны 4122-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
20
9/02 
2018-11-07
2018-12-03
 
2018-11-29-ний 4039-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн. 
21
10/02 
2018-11-28
2018-12-14
 
2018-12-12-ны 4063-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
22
8/05 
2018-12-18
2019-01-24
 
2019-01-09-ний 4140-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
26
10/02 
2019-03-13
2019-04-26
  
2019-04-16-ны 4345. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 12. 
27
14/05 
2019-12-16
2020-02-20
 
2020-02-21-ний 4719. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
28
13/02 
2019-11-01
2020-01-31
 
2020-01-24-ний 4670. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
29
10/06 
2018-12-19
2019-01-24
 
2019-01-21-ний 4166-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
30
08/04 
2018-06-27
2018-07-27
2018-07-23-ны 3971-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
31
7/01 
2018-11-14
2018-12-03
 
2018-12-03-ны 4051-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн 
32
11/02 
2019-06-03
2019-06-26
 
2019-06-18-ны 4408. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 21. 
34
VIII/05 
2018-12-19
2019-01-24
 
2019-01-07-ны 4138-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
36
07/04 
2018-03-26
2018-04-16
 
2018-04-11-ний 3877-т, ЗХХАЭ-ийн № 12-д нийтлэгдсэн 
37
07/06 
2018-03-06
2018-04-16
2018-04-11-3878-т, ЗХХАЭ-ийн № 12-д нийтлэгдсэн 
38
09/11 
2018-11-30
2018-12-14
 
2018-12-14-ны 4070-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
39
08/07 
2018-06-27
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3973-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
40
08/05 
2018-06-27
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3972-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
41
09/04 
2018-07-05
2018-07-27
 
2018-07-18-ны 3962-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
42
9-3 
2018-10-31
0000-00-00
 
2018-11-15-ны 4028-т бүртгэсэн. 
43
7/01 
2018-11-12
2019-01-24
 
2019-01-09-ний 4141-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
44
08/03 
2018-06-27
2018-07-27
2018-07-23-ны 3970-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-д нийтлэгдсэн. 
46
09/03 
2018-11-16
2019-01-02
 
2018-12-20-ны 4082-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
47
08/06 
2018-12-20
2019-01-24
 
2019-01-07-ны 4139-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
48
02 
2018-06-28
2018-07-16
 
2018-07-16-ны 3961-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн 
49
9/05 
2018-11-16
2018-12-14
 
2018-12-10-ны 4058-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн.